Menu

Jak to funguje?Přihlášení

ZÁSADY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto sdělení o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci registrace na webové stránce www.objevtevicemuzky.cz (dále jen „Webová stránka“), kterou provozuje společnost JT International spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1537, IČ: 17047587, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám a která je zároveň správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“).

1. Vaše registrace a členské údaje

1.1. Vaše údaje při registraci na Webovou stránku

Pokud se registrujete na Webové stránce, budeme od Vás vyžadovat Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu, email, telefonní číslo a heslo. Tyto členské údaje jsou nezbytné pro účely plnění smlouvy v případě, že využijete možnosti sbírat a čerpat unikátní kódy a prostřednictvím kódů zakoupíte vstupenku na určitou akci z aktuální nabídky Správce. V rámci své registrace můžete poskytnout nad rámec uvedeného i další údaje jako Vaši oblíbenou značku cigaret, které poskytujete dobrovolně a které jsou v souvislosti s Vaším účtem také následně zpracovávány (veškeré tyto údaje budou níže označovány jako „členské údaje“).

1.2. Požadavky stran věku

Pro vstup na Webovou stránku a možnost registrace jsme stanovili v návaznosti na platné právní předpisy věkovou hranici 18 let. Vědomě tak nezpracováváme osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud se tak jako náš registrovaný uživatel domníváte se, že Vaše dítě nebo jiná osoba mladší 18 let nám poskytla své osobní údaje, jste povinen nás o této skutečnosti informovat a pokud zjistíme, že skutečně došlo ke zpracovávání osobních údajů osoby mladší 18 let, okamžitě takové osobní údaje zlikvidujeme.

1.3. Propojení s účtem na Facebooku a Instagramu

V rámci své registrace máte také možnost propojit svůj účet se svým účtem na Facebooku či Instagramu, přičemž v takovém případě získáme informace o Vašich účtech v rozsahu jméno, příjmení a profilová fotografie. Propojení s účtem na Facebooku a Instagramu slouží možnosti vyhrát unikátní kódy v rámci soutěží na těchto stránkách https://www.facebook.com/objevtevice, https://www.instagram.com/objevtevice, které budou v případě propojení účtů automaticky nahrány na Váš účet na Webové stránce.

V případě soutěží na Facebooku či Instagramu se nad rámec uvedeného vždy aplikují soutěžní pravidla včetně ochrany osobních údajů uvedená v rámci dané soutěže.

1.4. Mobilní aplikace

Kromě standardního přístupu na Webovou stránku prostřednictvím internetových stránek www.objevtevicemuziky.cz, můžete také využít mobilní aplikaci Objevte více muziky. Před nainstalováním mobilní aplikace jste vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním svých údajů. Pokud tento souhlas neudělíte, nebude možné mobilní aplikaci využívat. V případě, že ještě nemáte provedenu registraci dle čl. 1.1, jsou od Vás vyžadovány členské údaje dle čl. 1.1. V případě již existující registrace zadáte pouze svůj email a heslo.

Při využívání mobilní aplikace jsou Vaše osobní údaje nad rámec členských údajů využívány v pouze v rozsahu informace o poloze v případě, že máte tuto službu aktivovánu. Pro aktivaci této služby si prohlížeč standardním způsobem zjistí Vaši polohu a následuje bezpečnostní dotaz, zda s touto službou souhlasíte či nikoli. Pokud jste nám poskytli souhlas pro zasílání reklamních sdělení, viz čl. 2 níže, můžeme Vám následně zasílat reklamní sdělení na základě Vaší aktuální polohy. Deaktivováním služby pro určování polohy ve svém koncovém mobilním zařízení (v nastavení telefonu) můžete zcela zamezit tomu, aby se dalo zjistit, kde se momentálně nacházíte. Případně můžete odmítnout či odvolat svůj souhlas se zasíláním reklamních sdělení touto formou.

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním reklamních sdělení v podobě Newsletteru a aktuálních informací v rámci probíhajících akcích, můžeme Vám zasílat tato obchodní sdělení formou e-mailové a SMS/MMS komunikace přizpůsobené Vašim individuálním zájmům, případně Vaší aktuální poloze viz čl. 1.4 výše.


    Za tímto účelem využíváme následující údaje a analýzy pro účely zájmově cílené reklamy:
  • Členské údaje: Vaše jméno a příjmení, datum narození a adresa, případně e-mailová adresa a č. mobilního telefonu.
  • Údaje o navštívených akcích: Údaje o akcích, které jste prostřednictvím uplatnění unikátních kódů navštívili.
  • Údaje o komunikaci a poloze: komunikační kanály, které jste využili při komunikaci s námi a kdy a jaké nabídky předložené touto cestou jste si prohlíželi a případně využili a geolokační údaje, tj. údaje o Vaší poloze na základě aktivace služby o zjištění Vaší polohy.

Z výše uvedených údajů také vytváříme statistiky, ve kterých analyzujeme spotřebitelské chování.

Svůj souhlas se zasíláním reklamních sdělení  můžete kdykoliv odvolat, a to online na adresu info@objevtevicemuziky.cz nebo písemným oznámením Správci na kontaktní adresu uvedenou v čl. 9 níže. Zrušit odebírání Newsletteru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém Newsletteru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Pokud jste svůj souhlas neposkytli nebo jej odvoláte, Vaše osobní údaje nebudou využívány dle předcházejících odstavců. Přesto se však samozřejmě můžete registrovat a sbírat/uplatňovat unikátní kódy na Webové stránce. V takovém případě Vám budou zasílány pouze informace relevantní pro Vaše využití unikátních kódů (například zakoupené vstupenky apod.).

3. Doba uchovávání údajů

Vaše členské údaje uchováváme po dobu Vaší registrace na Webové stránce. Po jejím ukončení budou Vaše údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně zejména daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let. Údaje v databázi o zasílání reklamních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu z Vaší strany, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

4. Zpracování údajů poskytovateli služeb/smluvními zpracovateli údajů

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Tyto poskytovatele služeb si pečlivě vybíráme a kontrolujeme je. Jejich aktuální seznam je k dispozici zde.

5. Způsoby a prostředky zpracování

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme prostřednictvím online registrace, tj. v elektronické podobě automatizovaným způsobem. V případě potřeby však mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i manuálně v podobě listinné. Osobní údaje jsou uchovávány v našem informačním systému, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.

Jakožto Správce jsme přijali a zapracovali taková technicko - organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

V oblasti automatizovaného zpracování jsme pak přijali taková opatření, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel).

6. Odkazy na stránky třetích stran

Na Webové stránce se mohou nacházet odkazy na webové stránky třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz budete přesměrováni na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Upozorňujeme Vás, že neneseme jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele webové stránky a doporučujeme Vám si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštívíte.

7. Logy třetích stran a technologie typu cookies

7.1. Logy třetích stran

V rámci zkvalitňování služeb a zajištění plné funkcionality Webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informacím, které slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na Webové stránce za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. Váš internetový prohlížeč (browser) tak automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče.

7.2. Cookies

V rámci webové stránky používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.


Na Webové stránce používáme tyto cookies:

Soubory cookies vyžadované k činnosti Webové stránky, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání naší Webové stránky a slouží rovněž k zajištění funkčnosti uplatňování unikátních kódů za vstupenky na akce, tzv. technické cookies (doba trvání cookies: 30 dnů).

Soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Webové stránky, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení Webové stránky. Tyto cookies jsou používány pro zkvalitnění nabídky našich produktů (např. omezení zátěže, funkčnost přihlášení, délka trvání: jedna návštěva Webové stránky, doba trvání cookies: 30 dnů).

7.3. Google Analytics

Na Webové stránce využíváme Google Analytics. Tato služba používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Sledování pomocí technologie Google Analytics můžete zakázat nainstalováním přídavného modulu Google Analytics Opt-Out Browser do svého stávajícího prohlížeče.. Další informace jsou k dispozici na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

8. Vaše práva

Na vyžádání Vás budeme informovat, zda a jaké údaje o Vás jsou uchovávány. Za předpokladu dodržení zákonných požadavků máte právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz takovýchto údajů.

Můžete rovněž odvolat jakýkoli souhlas, který jste poskytli, a bezplatně buď emailem na adresu info@objevtevicemuziky.cz nebo písemným oznámením Správci na kontaktní adresu uvedenou v čl. 9 níže, přičemž při odvolání souhlasu musíte upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.

Máte rovněž právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; tyto Vaše osobní údaje můžete nebo můžeme takto předat třetím stranám. Jsme povinni vyhovět Vaší žádosti ve lhůtě jednoho měsíce od jejího obdržení, pokud není vyžadována delší lhůta. V takovém případě nesmí prodloužení přesáhnout 2 měsíce.

Jste rovněž oprávněni podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování Vašich osobních údajů.

9. Kontakt

Veškeré dotazy týkající ochrany osobních údajů směřujte prosím na emailovou adresu info@objevtevicemuziky.cz nebo písemně na adresu společnost JT International spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, k rukám Mgr. Ladislava Koubka.

Tyto Zásady jsme oprávněni kdykoli měnit dle potřeby v návaznosti na aktuální stav legislativy. V takovém případě Vás o takové změně včas vyrozumíme.

Dne 9. 5. 2018